Eskerrik asko

por tu colaboración

Zure diru-laguntza pertsona
askoren esperantza da